RSS
A A A
SmodBIP

POIŚ/ZP/3/2014 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości: Węsiory, gmina Sulęczyno oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach: Borek-

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

 Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 684-73-41,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: jrp@sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239

ZNAK SPRAWY – POIŚ/ZP/3/2014

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowości: Węsiory, gmina Sulęczyno oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach: Borek-Bielawki-Kistowo-Żakowo-Sulęczyno, gmina Sulęczyno oraz Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami i przepompownią ścieków w miejscowościach: Sulęczyno-Kłodno gmina Sulęczyno, w ramach Projektów:
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w Aglomeracji Sierakowice”
oraz
„Budowa sieci kanalizacji z przyłączami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Mściszewice, Węsiory, Kistowo, Skoczkowo, Bukowa Góra i Żakowo w gminie Sulęczyno”

Formularz ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

OGŁOSZENIE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ NR 2014/S 105-184320

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowania w trybie art.22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 4 – Wykaz części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy

Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

Załącznik nr 6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy (§1 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane)

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 9 - Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia

Załącznik nr 10 - Projekt umowy

Załącznik nr 11- Przedmiary robót

Załącznik nr 12- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót Budowlanych

Załącznik nr 13- Dokumentacje projektowo-techniczne

Załącznik nr 14- Decyzje administracyjne

PYTANIA OD UCZESTNIKÓW PRZETARGU

Pytanie i odpowiedź nr 1

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 29.05.2014
Dokument oglądany razy: 8159
Podlega Ustawie