RSS
A A A
SmodBIP

Zakup energii elektrycznej - ZP/1/2011

Nie podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Zakup energii elektrycznej
Numer ogłoszenia w BZP: 17783 - 2011; data zamieszczenia: 14.01.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. , ul. Kartuska 12, 83-340 Sierakowice, woj. pomorskie, tel. 0-58 684 73 41, faks 0-58 684 73 41.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: spółka komunalna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej dla obiektów PWiK w Sierakowicach. Zakres zamówienia obejmuję sprzedaż energii elektrycznej do ośmiu przepompowni ścieków, w tym sześć o mocy przyłączeniowej 12,5 kW oraz dwie o mocy przyłączeniowej 16,5 kW. 2. Planowana ilość pobieranej energii elektrycznej przez 11 miesięcy wynosi łącznie 47 667 kWh..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

* Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
* W przypadku zapotrzebowania na większą ilość energii, Zamawiający przewiduje zamówienie uzupełnijące, którego przedmiotem będzie zakup energii elektrycznej dla obiektów PWiK w Sierakowicach, objętych niniejszym zamówieniem. Zakres zamówienia może obejmować sprzedaż energii elektrycznej wyłącznie do obiektów, które objęte są przedmiotowym zamówieniem.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.31.00.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

* Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

*

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o

1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności muszą być: 1) aktualnie obowiązująca koncesja na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; 2) oświadczenie Wykonawcy, że posiada aktualne umowy z Energa Operator S.A. umożliwiające sprzedaż energii elektrycznej za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej Energa Opreator S.A. do obiektów Zamawiającego.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

*

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
o koncesję, zezwolenie lub licencję
*

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
o oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
*

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony druk Formularz Ofertowy stanowiący załącznik specyfikacji. b) Dokument, z którego wynika upoważnienie wykonawcy do podpisywania oferty lub pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2. Strony przed zawarciem umowy mogą uzupełnić lub zmodyfikować Wzór Umowy w zakresie, który nie został określony w ofercie, np. kwestie organizacyjno-porządkowe. 3. Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty złożonej przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako oferta najkorzystniejsza, jest możliwa w przypadku: 1) wystąpienia siły wyższej; 2) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pwik.sierakowice.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12 tel. / fax 0 58 681-66-76,..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.01.2011 godzina 09:30, miejsce: Sekretariat Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

SIWZ

Załącznik 1 - formularz ofertowy

Załącznik 2

Załącznik 3 - projekt umowy

Załącznik 4

Opublikował: Kamila Młyńczyk
Publikacja dnia: 14.01.2011
Dokument oglądany razy: 7607
Nie podlega Ustawie