RSS
A A A
SmodBIP

POIŚ/ZP/7/2011 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą: Kamienica Królewska, Załakowo-Pałubice (etap III cz.2.) – zadanie 1 oraz zakres nr 5: Kamienica Królewska, Załakowo-Pałubice (et

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 681-66-76,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: jrp@sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239

ZNAK SPRAWY – POIŚ/ZP/7/2011

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i infrastrukturą towarzyszącą: Kamienica Królewska, Załakowo-Pałubice (etap III cz.2.) – zadanie 1 oraz zakres nr 5: Kamienica Królewska, Załakowo-Pałubice (etap III cz. 2) – zadanie 2
w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

Formularz ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr 2011-106578

OGŁOSZENIE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ NR 2011/S 147-244220

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1A – Formularz cenowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.22 ust.1 uStawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 4 – Wykaz części zamówienia wykonywanych przez podwykonawców

Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

Załącznik nr 5A - Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Załącznik nr 6a - Zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia

Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy (§1 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane)

Załącznik nr 8 - zobowiązanie innych podmiotów dotyczących zdolności finansowej

Załącznik nr 9 - Projekt umowy

Załącznik nr 10 - Wstępny harmonogram rzeczowy z podziałem na poszczególne zlewnie

Załącznik nr 11 – Przedmiary robót


Załącznik nr 12 – Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych


Załącznik nr 13 – Opisy techniczne: kanalizacji grawitacyjnej, tłocznej i przepompowni


Załącznik nr 14 – Mapy


Załącznik nr 15 – Profile kanalizacji grawitacyjnej


Załącznik nr 16 – Profile kanalizacji tłocznej


Załącznik nr 17 – Schematy przepompowni ścieków


Załącznik nr 18 – Projekty zagospodarowania terenu przepompowni ścieków


Załącznik nr 19 – Schematy elektryczne


Załącznik nr 20 – Schematy: rury ochronnej, kalpy rewizyjnej, studni: rozprężnej, włączeniowej, kaskadowej, studni: fi 1200, 400, 315


Załącznik nr 21 - Dokumentacja geotechniczna


Załącznik nr 22 – Dokumenty administracyjne i oświadczenia właścicieli nieruchomości z uwagami

PYTANIA OD UCZESTNIKÓW PRZETARGU

Pytanie i odpowiedz nr 1

Pytanie i odpowiedz nr 2

Pytanie i odpowiedz nr 3

Pytanie i odpowiedz nr 4

UWAGA POPRAWIONE ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

Załącznik nr 1A – Formularz cenowy

Załącznik nr 11 – Przedmiary robót

Pytanie i odpowiedz nr 5

UWAGA Brakujący arkusz mapy z załącznika nr 14

Pytanie i odpowiedz nr 6

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 29.07.2011
Dokument oglądany razy: 9825
Podlega Ustawie