RSS
A A A
SmodBIP

ZP/7/2011 DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 681-66-76,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: wodociagi@sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239

ZNAK SPRAWY – ZP/7/2011

Dostawa energii elektrycznej
(CPV: 09.31.00.00-5)

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podst. art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010r. nr 113 poz.759 z późn. zm.)

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU BIULETYN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NR 331437-2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 1 – Zakres zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 5 - Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 - Projekt umowy

PYTANIA OD UCZESTNIKÓW PRZETARGU

Pytanie i odpowiedź nr 1 

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 15.12.2011
Dokument oglądany razy: 7393
Podlega Ustawie