RSS
A A A
SmodBIP

POIŚ/ZP/5/2013 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: SIERAKOWICE, SOSNOWA GÓRA -WYGODA -KARWACJA - MOJUSZ (etap IV cz.I) ZADANIE 2a: KARWACJA; SIERAKOWICE, SOSNOWA GÓRA -WYGODA -KARWACJA - MOJUSZ (etap IV cz.I), ZADANIE 2b: MOJUSZ; MO

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 684-73-41,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: jrp@sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239


ZNAK SPRAWY – POIŚ/ZP/5/2013

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: SIERAKOWICE, SOSNOWA GÓRA -WYGODA -KARWACJA - MOJUSZ (etap IV cz.I) ZADANIE 2a: KARWACJA; SIERAKOWICE, SOSNOWA GÓRA -WYGODA -KARWACJA - MOJUSZ (etap IV cz.I), ZADANIE 2b: MOJUSZ; MOJUSZEWSKA HUTA, SZOPA, BĄCKA HUTA (etap IV cz. II) w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

Formularz ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

OGŁOSZENIE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ NR 2013/S 172-297021

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 4 – Wykaz części zamówienia wykonywanych przez podwykonawców

Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

Załącznik nr 6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy (§1 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane)

Załącznik nr 8 - Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia

Załącznik nr 9 - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 10 - Projekt umowy

Załącznik nr 11- Przedmiary robót

Załącznik nr 12 - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót Budowlanych

Załącznik nr 13 - Dokumentacje projektowo-techniczne 

Załącznik nr 14 - Decyzje administracyjne

Załącznik nr 15 - Harmonogram rzeczowy

Załącznik nr 16 - Dokumentacja geotechniczna

Załącznik nr 17 - Zgody właścicieli nieruchomości z uwagami

PYTANIA OD UCZESTNIKÓW PRZETARGU

Pytanie i odpowiedź nr 1

Pytanie i odpowiedź nr 2

Pytanie i odpowiedź nr 3

Pytanie i odpowiedź nr 4

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 03.09.2013
Dokument oglądany razy: 8814
Podlega Ustawie