RSS
A A A
SmodBIP

POIŚ/ZP/3/2019 Dostawa sprzętu komputerowego (cz.1) oraz dostawa i wdrożenie systemu geoinformacyjnego klasy GIS dla infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej użytkowanej przez zamawiającego na terenie Gmin Sierakowice i Sulęczyno (cz.2)

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 684-73-41,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: biuro@pwik.sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239

ZNAK SPRAWY – POIŚ/ZP/3/2019

Dostawa sprzętu komputerowego (część 1 zamówienia) oraz dostawa i wdrożenie systemu geoinformacyjnego klasy GIS dla infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej użytkowanej przez zamawiającego na terenie Gmin Sierakowice i Sulęczyno (część 2 zamówienia).

(KOD CPV 72000000-5, 72300000-8, 30200000-1)

OGŁOSZENIE w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 552966-N-2019 z dnia 28.05.2019 r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 1A – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZ.1

Załącznik nr 1 – FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY

Załącznik nr 2 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie art. 25a ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 4 – Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanki wykluczenia z postępowania – art. 24 ust.1 pkt 23

Załącznik nr 5 – Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia

Załącznik nr 6 – Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 7 – Wzór umowy cz.1

Załącznik nr 7A – Wzór umowy cz.2

Załącznik nr 8 – Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

PYTANIA OD UCZESTNIKÓW PRZETARGU

Pytanie i odpowiedź nr 1

UWAGA ZMIANA OGŁOSZENIA nr 552966-N-2019 z 28.05.2019 r.

Pytanie i odpowiedź nr 2

Załącznik nr 7 – Wzór umowy cz.1 poorawiony

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla cz. 2

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY dla cz. 1

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 28.05.2019
Dokument oglądany razy: 4598
Podlega Ustawie