RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 12.07.2013, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: edycja

Taryfy 2013-2014

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach informuję, iż od dnia 1 sierpnia 2013 roku na terenie GMIN SIERAKOWICE i SULĘCZYNO na podstawie Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXIX/338/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. oraz Uchwały Rady Gminy Sulęczyno nr XXII/200/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r. będą obowiązywać nowe stawki za wodę i odprowadzanie ścieków, w następujących wysokościach:

1. Wysokość cen i opłat za dostarczoną wodę

2. Wysokość cen z

Lp. Taryfowa grupa odbiorców wyszczególnienie cena jednostka
netto brutto

a odprowadzanie ścieków

1) Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług - Grupa ta obejmuje dostawców ścieków, którzy dostarczają ścieki socjalno-bytowe, a także pozostałych odbiorców, którzy dostarczają ścieki z obiektów użyteczności publicznej.
2) Przemysł – ścieki nieoczyszczone – Grupa to obejmuje dostawców ścieków z zakładów produkcyjnych i usługowych, którzy odprowadzają do kanalizacji sanitarnej ścieki o wskaźnikach zanieczyszczeń przekraczających następujące parametry: BZT5 ≤ 500 mg O2/l; ChZT ≤ 700 mg O2/l; Zawiesina ogólna ≤ 100 mg/l; azot ogólny ≤ 100 mg N/l; fosfor ogólny ≤ 15 mg P/l; węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg /l; substancje ekstradujące się eterem naftowym 100 mg/l.
3) Przemysł – ścieki podczyszczone - Grupa to obejmuje dostawców ścieków z zakładów produkcyjnych i usługowych, którzy posiadają podczyszczalnie ścieków, a ścieki odprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych nie przekraczają następujących parametrów: BZT5 ≤ 500 mg O2/l; ChZT ≤ 700 mg O2/l; Zawiesina ogólna ≤ 100 mg/l; azot ogólny ≤ 100 mg N/l; fosfor ogólny ≤ 15 mg P/l; węglowodory ropopochodne ≤ 15 mg /l; substancje ekstradujące się eterem naftowym 100 mg/l.
4) Przydomowe lokalne przepompownie ścieków – Grupa ta obejmuje dostawców ścieków, którzy dostarczają ścieki socjalno-bytowe przy pomocy lokalnych przydomowych przepompowni ścieków zasilanych z własnych przyłączy energetycznych.

* Dopłata do pierwszej i czwartej grupy taryfowej w zakresie odprowadzania ścieków na podstawie Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XXIX/339/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. oraz Uchwały Rady Gminy Sulęczyno nr XXII/201/2013 z dnia 20 czerwca 2013 r.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886), uchwały Nr XI/121/07 Rady Gminy Sierakowice z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwały nr XIII/111/2008 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a także indywidualnej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku wg norm ryczałtowych określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm.
Ilość ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej. W przypadku, gdy odbiorca usług zainstalował na własny koszt wodomierz dodatkowy, ilość dostarczanych ścieków ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego. Usługobiorcy posiadający przyrząd pomiarowy do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków rozliczani są wg jego wskazań.
Odbiorcy usług, którzy nie są zaopatrywani w wodę przez Przedsiębiorstwo, rozliczani są za ilość odprowadzających ścieków na podstawie wskazań wodomierza własnego.
Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze działania Przedsiębiorstwa oraz indywidualna umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Prezes Zarządu
/-/ Tomasz ZdanowiczOpublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 12.07.2013
Podpisał: K. K.
Dokument z dnia: 12.07.2013
Dokument oglądany razy: 1 617