RSS
A A A
SmodBIP

Wykonanie podziałów geodezyjnych na potrzeby realizacji projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12, tel. / fax 0 58 681-66-76, www.pwik.sierakowice.pl, e-mail: jrp@sierakowice.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30; wtorek: 7:30 - 16:00; piątek: 7:30 - 15:00

OGŁASZA
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp
na Wykonanie podziałów geodezyjnych na potrzeby realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

I. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego: www.pwik.sierakowice.pl (BIP - zamówienia publiczne).

Na wniosek Wykonawcy SIWZ można uzyskać: osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesyłką pocztową po uprzednim zamówieniu przez Wykonawcę lub bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego. Cena SIWZ – bezpłatnie.

II. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie 52 podziałów geodezyjnych na potrzeby realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do podziału zawarty w załącznik nr 5 do SIWZ.
3. Szczegółowa ilość podziałów geodezyjnych ustalana będzie każdorazowo w formie zleceń – jedno zlecenie nie więcej niż 10 nieruchomości do podziału.
4. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania zasad promocji Projektu określonych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
5. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instytucją Zarządzającą jest Minister Rozwoju Regionalnego, Instytucją Pośredniczącą jest Minister Środowiska. Instytucją Wdrażającą dla Projektu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
7. Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV - 71.30.00.00-1

III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

IV. Termin wykonania zamówienia:
1. Termin realizacji całości zamówienia do 30.12.2011 r.
2. Realizacja poszczególnych podziałów w terminie 100 dni od dnia otrzymania zlecenia podziału danych nieruchomości.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej podane warunki:
1) Dysponują osobą zdolną do wykonania zamówienia posiadającą uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie 2 t.j. podziały i rozgraniczenia nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych;
2) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą –spełnia –nie spełnia - w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę do postępowania. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił.

3. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków muszą być:
a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych,
b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru,– wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
c) wykaz zawierający imiona i nazwiska osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
d) informacja o podstawie dysponowania w/w osobami, jeżeli w wykazie osób wykonawca wskazał osoby, które nie są jego pracownikami,
e) oświadczenie wykonawcy, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia

4. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego:
a) wypełniony druk „Formularz Ofertowy” stanowiący załącznik specyfikacji.
b) aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli wykonawca posiada taki wpis.

UWAGA
1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. V 1.b) specyfikacji, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
2) Dokument, o których mowa w UWADZE w punkcie 1), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. nr 1) UWAGI, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 2 UWAGI stosuje się odpowiednio.

VI. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający nie przewiduje
udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Nazwa kryterium - CENA, Waga - 100%.
VIII. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 10.03.2010 r. do godz. godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego: 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12, kancelaria ogólna
IX. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 10.03.2009 r., o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego: 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12, sala konferencyjne.

X. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
XI. W niniejszym postępowaniu nie będzie zawierana umowa ramowa.

XII. W niniejszym postępowaniu nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów.

XIII. W niniejszym postępowaniu nie będzie zastosowana aukcja elektroniczna.
XIV. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.

XV. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 44881 – 2010 z dnia 01.03.2010 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie dot. art. 24

 Załącznik nr 3 – Potencjał Kadrowy

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Załącznik nr 5 – Wykaz nieruchomości do podziału

Pytania - odpowiedzi:

Prezes PWiK w Sierakowicach, w odpowiedzi na pytanie wykonawcy wyjaśnia:

Pytanie:
Czy określenie „wykonanie 52 podziałów geodezyjnych na potrzeby realizacji projektu” zawarte w POIS/ZP/1/2010 dotyczy podziałów wraz z ewentualną procedurą rozgraniczeniową?

Odp.:
Określenie przedmiotu zamówienia jako „wykonanie 52 podziałów geodezyjnych na potrzeby realizacji projektu” dotyczy podziałów wraz z ewentualną procedurą rozgraniczeniową. Oznacza to, iż zgodnie z zapisami SIWZ Rozdz. X pkt. 4 obliczając cenę za realizację przedmiotu zamówienia, należy uwzględnić wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
Dla indywidualnych przypadków, w których wystąpi konieczność dokonania procedury rozgraniczeniowej, Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu wykonania danego podziału o 30 dni.
W przypadku wystąpienia sporu granicznego termin wykonania podziału zostanie przedłużony do czasu zakończenia procedury rozgraniczenia.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż dokonano zmian w Projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ. Aktualny Projekt umowy znajduje się poniżej:

Aktualny Projekt Umowy


Opublikował: Kamila Młyńczyk
Publikacja dnia: 01.03.2010
Dokument oglądany razy: 8110
Podlega Ustawie