RSS
A A A
SmodBIP

POIŚ/ZP/1/2013 ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIERAKOWICACH I REMONT REAKTORA BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SIERAKOWICACH ORAZ PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SULĘCZYNIE I PRZEBUDOWA REAKTORA BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZALNI ŚCI

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 684-73-41,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: jrp@sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 220454239


ZNAK SPRAWY POIŚ/ZP/1/2013

Rozudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Sierakowicach i remont reaktora biologicznego Oczyszczalni Ścieków w Sierakowicach oraz przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Sulęczynie i przebudowa reaktora biologicznego Oczyszczalni Ścieków w Sulęczynie

Formularz ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

OGŁOSZENIE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ NR 2013/S 058-095348

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 4 – Wykaz części zamówienia wykonywanych przez podwykonawców

Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

Załącznik nr 6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy (§1 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane)

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 9 - Projekt umowy

Załącznik nr 10 - Przedmiary robót, dokumentacja projektowo-techniczna, decyzje administracyjne – Zadanie nr 1


Załącznik nr 11 - Przedmiary robót, dokumentacja projektowo-techniczna, decyzje administracyjne – Zadanie nr 2

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 21.03.2013
Dokument oglądany razy: 9045
Podlega Ustawie