RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 21.10.2009, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: akapity

Zamówienia publiczne

Data ogłoszenia przetargu: 2009.10.20

Data otwarcia ofert: 2009.11.30

Skrótowa treść zamówienia

Nadzór nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”Właściwa treść zamówienia

 
 POIŚ/ZP/2/09                                                                             Sierakowice, 2009-10-20
                                              
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12, tel. / fax 0 58 681-66-76,e-mail: jrp@sierakowice.pl

 
                                                                       OGŁASZA
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp na
 Nadzór nad robotami budowlanymi przy realizacji zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”
 
I. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej: www.bip.pwik.sierakowice.pl (BIP - zamówienia publiczne) oraz na stronie www.pwik.sierakowice.pl.
 
Na wniosek Wykonawcy SIWZ można uzyskać: osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesyłką pocztową po uprzednim zamówieniu przez Wykonawcę lub bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego. Cena SIWZ – bezpłatnie.
II. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
1.    Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi nadzoru nad robotami budowlanymi przy realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”, zwanego dalej Projektem.
2.    Poprzez świadczenie usługi nadzoru nad robotami budowlanymi należy rozumieć pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego – Wykonawca dysponujący zespołem wykwalifikowanych osób, posiadających stosowne uprawnienia, umiejętności i doświadczenie zapewniające zarządzanie i nadzorowanie inwestycji od jej początkowego stadium (wybór Wykonawcy robót budowlanych), poprzez kompleksowe prowadzenie nadzoru robót i monitoring robót oraz uczestniczenie w przeglądach gwarancyjnych w okresie gwarancji na wykonane roboty budowlane.
3.    Świadczenie usługi nadzoru nad robotami obejmuje między innymi:
1)   zapoznanie się z dokumentacją techniczną i przetargową, a w szczególności z zakresem robót poszczególnych Kontraktów i zgłoszenie ewentualnych uwag;
2)   nadzór nad prawidłowym wykonaniem wszystkich robót objętych Projektem w pełnym zakresie obowiązków wynikających z przepisów ustawy Prawo budowlane;
3)   kontrola wykonania robót objętych Projektem zgodnie z dokumentacją techniczną, harmonogramami oraz zasadami obowiązującymi dla Projektów Funduszu Spójności;
4)   uczestniczenie w okresowych naradach z udziałem wykonawców robót budowlanych i Zamawiającego;
5)   monitorowanie i raportowanie Zamawiającemu postępów w realizacji Projektu na poszczególnych jego etapach;
6)   utworzenie biura na terenie Gminy Sierakowice lub Sulęczyno, które będzie czynne w godzinach pracy Zamawiającego;
7)   Wyznaczenie Inżyniera rezydenta.
4.    Do obowiązków Inżyniera Rezydenta będzie należało koordynowanie i nadzór pracy zespołu inspektorów nadzoru oraz przebywanie na terenie budowy lub w biurze, w każdym dniu roboczym w godzinach pracy Zamawiającego.
5.    Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania zasad promocji Projektu, określonych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
6.    Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy nadzoru nad robotami budowlanymi został ujęty w projekcie umowy stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.
7.    Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instytucją Zarządzającą jest Minister Rozwoju Regionalnego, Instytucją Pośredniczącą jest Minister Środowiska. Instytucją Wdrażającą dla Projektu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
8.    Zakres rzeczowy realizacji Projektu obejmuje następujące kontrakty:
1) Kontrakt nr 1 "Lemany-Gowidlino-Puzdrowo-Sierakowice (etap II cz.1)", budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 42,5 km, zakładany termin realizacji robót budowlanych listopad 2009 – 31.03.2011;
2) Kontrakt nr 2 "Rębienica-Tuchlino (etap II cz.2)" "Łyśniewo-Migi-Poręby-Sierakowice" (etap III cz. 1)", budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 18 km, zakładany termin realizacji robót budowlanych 01.10.2010 – 31.03.2011;
3) Kontrakt nr 3 "Kamienica Królewska-Załakowo-Pałubice (etap III cz.2)"", budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 19 km, zakładany termin realizacji robót budowlanych 01.07.2011 – 31.12.2012;
4) Kontrakt nr 4 " Sierakowice-Paczewo-Bukowo (etap I)", budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 11,7 km, zakładany termin realizacji robót budowlanych listopad 2009 – 31.12.2010;
5) Kontrakt nr 5 "Widna Góra-Podjazy-Amalka", budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 20 km, zakładany termin realizacji robót budowlanych 01.01.2011 – 31.12.2011;
6) Kontrakt nr 6 "Kłodno-Sulęczyno”, budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 6 km, zakładany termin realizacji robót budowlanych 01.01.2012 – 30.09.2012;
7) Kontrakt nr 7 "Borek-Bielawki-Żakowo-Kistowo-Sulęczyno", budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 14 km, zakładany termin realizacji robót budowlanych 01.01.2012 – 31.12.2012;
8) Kontrakt nr 8 "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Sierakowice”, zakładany termin realizacji robót budowlanych listopad 2009 – 31.06.2011;
9) Kontrakt nr 9 "Rozbudowa oczyszczalni ścieków Sulęczyno”, zakładany termin realizacji robót budowlanych 01.06.2011 – 30.09.2012;
10)   Kontrakt nr 10 "Budowa sieci wodociągowej w gminie Sulęczyno wraz z rozbudową stacji uzdatniania wody", długość sieci wodociągowej ok. 14 km, zakładany termin realizacji robót budowlanych 01.01.2011 – 31.12.2011.
9.    Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10.    Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV
10.71.24.70.00-1
III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych 
IV. Termin wykonania zamówienia:
1.      Terminem rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy.
2.      Terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest data upływu okresu gwarancji na roboty budowlane związane z realizacją Projektu.
3.      Planowanym terminem zakończenia robót budowlanych jest 31 grudzień 2012 r.
 
V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków: 
1)   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia;
3)   dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4)   znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
5)   nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp;
6)   wyrażają zgodę na wszystkie warunki określone w SIWZ oraz projekcie umowy.
2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu nastąpi na podstawie złożonych przez wykonawców dokumentów.
 Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania formalnej poprawności, oferta musi zawierać następujące oświadczenia lub dokumenty:
A. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp składa następujące dokumenty:
1)   Oświadczenie, że Wykonawca spełniania warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 3, 4 ustawy Pzp – wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ;
2)   Oświadczenie, że Wykonawca spełniania warunek udziału w postępowaniu określony w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp – wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ;
3)   Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4)   aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Za­kładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolni­czego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzają­cych odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub za­świadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwol­nienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5)   aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karne­go w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6)   aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karne­go w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 
Warunki wymienione w części A mają zastosowanie do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
 
B. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy          i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
1)   wykaz wykonanych, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalno­ści jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi polegającej na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej o długości minimum 20 km, oraz co najmniej jedną usługę polegającą na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego (lub funkcji równoważnej) przy rozbudowie/przebudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 2000 m3 na dobę, z poda­niem ich wielkości i wartości, przedmiotu, dat wykonania i zleceniodawców, oraz załączeniem dokumentów po­twierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie – wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ;
2)   wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć    w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (z załączeniem uprawnień, aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego) – wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ; Wykonawca będzie dysponował osobami, które będą spełniały co najmniej niżej wymienione wymagania:
a.    Inspektor nadzoru robót sanitarnych (2 osoby o takich kwalifikacjach) posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiada min. 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru, nadzorował co najmniej jedną budowę sieci kanalizacji o długości min 10 km oraz budowę/rozbudowę oczyszczalni ścieków o przepustowości min 2000 m3 na dobę;
b.    Inspektor nadzoru robót ogólnobudowlanych – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający min, 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru oraz nadzorował co najmniej jedną budowę/rozbudowę obiektu o konstrukcji żelbetowej w gospodarce wodno-ściekowej o kubaturze min. 8000 m3;
c.    Inspektor nadzoru robót drogowych – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający min, 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru;
                                                              i.      W przypadku gdy inspektor wymieniony w pkt. b. będzie spełniał również wymagania inspektora opisanego w pkt. c, Zamawiający dopuszcza aby osoba taka pełniła funkcję obu inspektorów;
d.   Inspektor nadzoru robót elektrycznych - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz pełnił funkcję inspektora nadzoru przy budowie/rozbudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości min. 2000 m3 na dobę i posiada doświadczenie w realizacji obiektów w zakresie automatyzacji sterowania procesami technologicznymi oczyszczalni ścieków w oparciu o sterowniki PLC swobodnie programowalne;
e.    Inżynier rezydent – osoba odpowiadająca kwalifikacjom jednej z osób wymienionych w ppkt a.-d.; Zamawiający dopuszcza, że jedna z osób wskazanych w pkt. a, b, c, d będzie pełniła funkcję inżyniera rezydenta.
 
Warunki wymienione w części B Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają łącznie.
 
C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
1)   polisę, a w przypadku jej braku inny dokumen­t potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę minimum 1.000.000,00 zł, słownie: jeden milion złotych.
 
Warunki wymienione w części C Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają łącznie.
 
D. Inne dokumenty lub oświadczenia:
1)   wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ
2)   Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;
3)   dowód wpłaty wadium.
 
Warunki wymienione w części D pkt 1-2 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają łącznie.
 
E. W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części A, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;
·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert.
 
F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
 - Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w tekście w części A, B, C i D pogrubionym drukiem.

VI. Informacja na temat wadium:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 35.000,00 zł, słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych.
VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
 Nazwa kryterium - CENA,          Waga - 100%.   
VII. Miejsce i termin składania ofert:
Oferty należy składać do dnia: 30.11.2009 r. do godz. godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego: 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12, kancelaria ogólna
IX. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Oferty zostaną otwarte dnia: 30.11.2009 r., o godz. 10.30 w siedzibie zamawiającego: 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12, sala konferencyjne.
 
X. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
                          
XI. W niniejszym postępowaniu nie będzie zawierana umowa ramowa.
 
XII. W niniejszym postępowaniu nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów.
 
XIII. W niniejszym postępowaniu nie będzie zastosowana aukcja elektroniczna.
XIV. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
XV. Ogłoszenie o zamówieniu zostało przekazane Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich dniu 20.10.2009 r.


Opracował(a):
Kamila Młyńczyk

Przetargi zakończoneOpublikował: Karolina Resa
Publikacja dnia: 21.10.2009
Podpisał: Karolina Krefta
Dokument z dnia: 16.10.2009
Dokument oglądany razy: 7 069