RSS
A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 22.12.2014, zobacz aktualną wersję tej informacji.
Zmiany wprowadzono z powodu: 23.01.2015 r. Publikacja pytań od uczestników przetargu i odpowiedzi.

POIŚ/ZP/8/2014 PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOWIDLINO, W MIEJSCOWOŚCI SIERAKOWICE-SOSNOWA GÓRA ORAZ W MIEJSCOWOŚCI MOJUSZ-ŁĄCZKI W RAMACH PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ ZLEWNI RZEK SŁUPI I ŁUPAWY W AGLOME

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12
tel. / fax 58 684-73-41,
www.pwik.sierakowice.pl
e-mail: jrp@sierakowice.pl
NIP: 589-19-17-078, REGON: 22045423
9

ZNAK SPRAWY – POIŚ/ZP/8/2014

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCI GOWIDLINO, W MIEJSCOWOŚCI SIERAKOWICE-SOSNOWA GÓRA ORAZ W MIEJSCOWOŚCI MOJUSZ-ŁĄCZKI W RAMACH PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ ZLEWNI RZEK SŁUPI I ŁUPAWY W AGLOMERACJI SIERAKOWICE”

Formularz ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

OGŁOSZENIE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ NR 2014/S 249-440593

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowania w trybie art.22 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art.24 ust.1 ustawy - Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 4 – Wykaz części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy

Załącznik nr 5 – Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy

Załącznik nr 6 - Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Załącznik nr 7 - Oświadczenie Wykonawcy (§1 ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane)

Załącznik nr 8 - Oświadczenie o braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik nr 9- Zobowiązanie innych podmiotów do uczestniczenia w realizacji zamówienia

Załącznik nr 10 - Projekt umowy

Załącznik nr 11- Przedmiary robót

Załącznik nr 12- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru robót Budowlanych

Załącznik nr 13- Dokumentacje projektowo-techniczne

Załącznik nr 14- Decyzje administracyjne

Opublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 22.12.2014
Dokument oglądany razy: 1316
Podlega Ustawie