RSS
A A A
SmodBIP

Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sierakowicach w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

Podlegający Ustawie, zakończony, nierozstrzygnięty

UWAGA - PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12, tel. / fax 0 58 681-66-76, www.pwik.sierakowice.pl, e-mail: jrp@sierakowice.pl
Godziny urzędowania: poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30; wtorek: 7:30 - 16:00; piątek: 7:30 - 15:00

OGŁASZA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych na podst. art. 11 ust. 8 Ustawy Pzp na Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Sierakowicach w ramach projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”

I. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia zamieszczona zostanie na stronie internetowej Zamawiającego: www.pwik.sierakowice.pl (BIP - zamówienia publiczne).
Na wniosek Wykonawcy SIWZ można uzyskać: osobiście w siedzibie Zamawiającego, przesyłką pocztową po uprzednim zamówieniu przez Wykonawcę lub bezpośrednio ze strony internetowej zamawiającego. Cena SIWZ – 500,00 zł.
II. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Sierakowicach w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzek Słupi i Łupawy w aglomeracji Sierakowice”, zwanego dalej Projektem.
2. Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości 2000 m3/dobę, która umożliwi zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków do 4000 m3/dobę.
3. Zakres robót obejmuje wykonanie następujących elementów:
1) reaktora biologicznego wielofunkcyjny;
2) komory stabilizacji tlenowej osadu nadmiernego;
3) kratopiaskownika;
4) komory rozdziału ścieków;
5) biofiltra odorów;
6) komory przepływomierzy;
7) budynku technicznego - Hali dmuchaw;
8) rurociągów technologicznych i kanałów międzyobiektowych;
9) instalacji elektroenergetycznych;
10) wymiany agregatu prądotwórczego i stacji transformatorowej;
11) instalacji AKPiA;
12) roboty drogowe i ukształtowanie terenu;
13) modernizacja istniejącej części oczyszczalni ścieków;
14) roboty pozostałe (rozruch technologiczny, obsługa geodezyjna itp.).
4. Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania zasad promocji Projektu określonych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik nr 7 do SIWZ.
6. W przypadku gdy w opisie przedmiotu zamówienia, w jakiejkolwiek części dokumentacji projektowej lub innej części SIWZ, zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń bądź przedmiot zamówienia został opisany za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych opisywanym, z zastrzeżeniem, że gwarantują one realizację zamówienia w zgodzie z opisem przedmiotu zamówienia i zapewniają uzyskanie parametrów technicznych i funkcjonalno - użytkowych nie gorszych od założonych.
7. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Instytucją Zarządzającą jest Minister Rozwoju Regionalnego, Instytucją Pośredniczącą jest Minister Środowiska. Instytucją Wdrażającą dla Projektu jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
9. Wspólny Słownik Zamówień: kod CPV 45.00.00.00-7, 45.25.21.27, 45.31.00.00-3

III. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych IV. Termin wykonania zamówienia:
1. Rozpoczęcie robót z dniem przekazania terenu budowy.
2. Termin wykonania zamówienia do 30.06.2011 roku.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:
1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;
3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp;
5) udzielą gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia na okres minimum 60 miesięcy;
6) wyrażają zgodę na wszystkie warunki określone w SIWZ oraz projekcie umowy.

2. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie przedłożonych oświadczeń lub dokumentów opisanych w Rozdziale IV SIWZ, według formuły spełnia/niespełna.
Dla udokumentowania spełnienia wymaganych warunków oraz uznania formalnej poprawności, oferta musi zawierać następujące oświadczenia lub dokumenty:
A. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp składa następujące dokumenty:
1) Oświadczenie, że Wykonawca spełniania warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1, 3, 4 ustawy Pzp – wypełniony załącznik nr 4 do SIWZ;
2) Oświadczenie, że Wykonawca spełniania warunek udziału w postępowaniu określony w art. 22 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp – wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ;
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
4) aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Za¬kładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolni¬czego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzają¬cych odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub za¬świadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwol¬nienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karne¬go w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karne¬go w zakresie określonym wart. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Warunki wymienione w części A mają zastosowanie do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

B. W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
1) wykaz wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalno¬ści jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, rozbudowie oczyszczalni ścieków komunalnych (mechaniczno – biologicznej) o przepustowości nie mniejszej niż 2000 m3 na dobę, z poda¬niem ich wielkości i wartości, przedmiotu, dat wykonania i zleceniodawców, oraz załączeniem dokumentów po-twierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie – wypełniony Załącznik nr 2 do SIWZ;
2) wykaz osób którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności (uprawnień, aktualnych zaświadczeń o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego) – wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ; Wykonawca będzie dysponował osobami, które będą spełniały co najmniej niżej wymienione wymagania:
a. kierownik budowy – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiada min. 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy, kierował co najmniej jedną budową, rozbudową oczyszczalni ścieków komunalnych (mechaniczno – biologicznej) o przepustowości nie mniejszej niż 2000 m3 na dobę;
b. kierownik robót branży sanitarnej – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający min, 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót branży sanitarnej;
c. kierownik robót branży elektrycznej - posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz posiadający min, 5 lat doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika robót branży elektrycznej, kierował co najmniej jedną budową, rozbudową oczyszczalni ścieków komunalnych (mechaniczno – biologicznej) o przepustowości nie mniejszej niż 2000 m3 na dobę;
3) informację na temat przeciętnej liczby zatrudnio¬nych pracowników lub liczebności personelu kie-rowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie;
Warunki wymienione w części B Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają łącznie.

C. W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
1) polisę, a w przypadku jej braku inny dokumen¬t potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, na kwotę minimum 2.000.000,00 zł;
2) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych (minimum 3.000.000,00 zł) lub zdolność kredytową na kwotę minimum 3.000.000,00 zł, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Warunki wymienione w części C Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają łącznie.

D. Inne dokumenty lub oświadczenia:
1) wypełniony formularz ofertowy wg. wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ;
2) Pełnomocnictwo określające jego zakres w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik;
3) dowód wpłaty wadium;
4) Kosztorys ofertowy opracowany metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych (Dz. U. Nr 80, poz. 867).
UWAGA:
Ponieważ obowiązującym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy jest jedynie dokumentem, który będzie wykorzystywany do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, a więc w sytuacji uregulowanej w § 11 wzoru umowy. Kosztorys ofertowy nie będzie miał zastosowania na etapie oceny ofert.
Warunki wymienione w części D Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia spełniają łącznie.

E. W przypadku gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w części A składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożeni na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert.

F. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
- Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w tekście w części A, B, C i D pogrubionym drukiem.

VI. Informacja na temat wadium:
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium
2. Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 300.000,00 zł, słownie: trzysta tysięcy złotych.
3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca wnosi wadium:
1) w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem do banku: Bank Spółdzielczy Sierakowice, nr konta: 13 8324 0001 0000 1397 2000 0010;
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) w bezwarunkowych i płatnych na pierwsze żądanie gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) w bezwarunkowych i płatnych na pierwsze żądanie gwarancjach bankowych;
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)
5. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego.
6. Dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
1) Wadium wnoszone w formach niepieniężnych: oryginały dokumentów należy przekazać Zamawiającemu w odrębnym opakowaniu umieszczonym w kopercie zawierającej ofertę, natomiast potwierdzoną kopię tego dokumentu należy wpiąć do oferty.
7. Zamawiający zwraca i zatrzymuje wadium zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp.
8. Wadium wnoszone w formach określonych w pkt.3 ppkt.2 do 5 Rozdziału VI SIWZ, musi zawierać następujące elementy:
1) Wskazanie gwaranta poręczenia/gwarancji - Podmiot wystawiający poręczenie lub gwarancję,
2) Wskazanie podmiotu zlecającego ustanowienie poręczenia/gwarancji - Wykonawca w imieniu, którego ustanowiono poręczenie/gwarancję,
3) Wskazanie beneficjenta poręczenia/gwarancji – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. z siedzibą: 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12;
4) Określenie nazwy zadania, którego dotyczy poręczenie/gwarancja,
5) Zobowiązanie gwaranta do zapłacenia Zamawiającemu kwoty poręczenia/gwarancji - Gwarant musi oświadczyć, że zapłaci Zamawiającemu kwotę gwarancji/poręczenia w przypadku, gdy Zamawiający złoży gwarantowi oświadczenie, że kwota gwarancji/poręczenia jest mu należna na podstawie art. 46 ust. 5 Pzp.
6) Bezwarunkowość dysponowania poręczeniem/gwarancją - Poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do niezwłocznego przekazania kwoty poręczenia lub gwarancji na konto wskazane przez beneficjenta, na pierwsze żądanie beneficjenta zawierające oświadczenie, że kwota jest mu należna z powodu zaistnienia okoliczności określonych w art. 46 ust. 5 PZP,
7) Nieodwołalność poręczenia/gwarancji - Gwarant nie może odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonego poręczenia/gwarancji,
8) Określenie prawa i miejsca rozstrzygania sporów dotyczących poręczenia/gwarancji – wszelkie spory dotyczące poręczenia/gwarancji rozstrzygane będą w oparciu o prawo obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego,
9) Określenie miejsca wykonalności praw z poręczenia/gwarancji - prawa z poręczenie/gwarancji muszą być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Poręczenie/gwarancja o treści niezgodnej z postanowieniami SIWZ lub zawierające postanowienia ograniczające odpowiedzialność Gwaranta wobec Zamawiającego, jest równoznaczne z nie wniesieniem wadium.

VII. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie: Nazwa kryterium - CENA, Waga - 100%.
VII. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać do dnia: 17.12.2009 r. do godz. godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego: 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12, kancelaria ogólna
IX. Miejsce i termin otwarcia ofert: Oferty zostaną otwarte dnia: 17.12.2009 r., o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego: 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12, sala konferencyjne.

X. Termin związania ofertą Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
XI. W niniejszym postępowaniu nie będzie zawierana umowa ramowa.

XII. W niniejszym postępowaniu nie ustanawia się dynamicznego systemu zakupów.

XIII. W niniejszym postępowaniu nie będzie zastosowana aukcja elektroniczna.
XIV. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających. XV. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 407720 – 2009 z dnia 26.11.2009 r.

SIWZ

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy - nieaktualny

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6 - Projekt umowy - nieaktualny

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA:

Technologia

modernizacja istn. układu

Schemat tech.

Konstrukcja t I

Konstrukcja t II

Arch. i konstr. t III

część AKPiA

CZĘŚĆ ELEKTR.

STACJA TRAFO

DROGI

Przedmiar - oczyszczalnia

przedmiar tabela elementów

Wymagania ogólne 1

Rob. budowlane 2

Techonologia 3

Drogi 2

Inst. elektr. i AKPiA

Pytania - odpowiedzi

Projekt umowy - poprawiony

Formularz ofertowy - poprawiony

Przdłużenie terminu składania ofert do dnia 21.12.2009 r.

W związku dużą ilością zapytań kierowanych do Zamawiającego dotyczących w/w postępowania, Zamawiający na podst. art. 38 ust. 6 przedłuża termin składania ofert w postępowaniu.
Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert.
Oferty należy składać do dnia: 21.12.2009 r. do godz. godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego: 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12, kancelaria ogólna
Oferty zostaną otwarte dnia: 21.12.2009 r., o godz. 12.00 w siedzibie Zamawiającego: 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12, sala konferencyjne.

Pytania - odpowiedzi 14.12

Pytania -odpowiedzi - 16.12

Dodatkowe rysunki: rys. 3.2, rys. 3.3

Pytania - odpowiedzi - 16.12 - 2

Przdłużenie terminu składania ofert do dnia 23.12.2009 r.

W związku dużą ilością zapytań kierowanych do Zamawiającego dotyczących w/w postępowania, Zamawiający na podst. art. 38 ust. 6 przedłuża termin składania ofert w postępowaniu.
Zamawiający wyznacza nowy termin składania ofert.
Oferty należy składać do dnia: 23.12.2009 r. do godz. godz. 9.30 w siedzibie Zamawiającego: 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12, kancelaria ogólna
Oferty zostaną otwarte dnia: 23.12.2009 r., o godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego: 83-340 Sierakowice, ul. Kartuska 12, sala konferencyjne.

Pytania - odpowiedzi 17.12

Przedmiar - uzupełnienie

Tabela elementów

Rysunki - 17.12

Pytania - odpowiedzi - 18.12

Tabela elementów 18.12

Opublikował: Kamila Młyńczyk
Publikacja dnia: 26.11.2009
Dokument oglądany razy: 11138
Podlega Ustawie