RSS
A A A
SmodBIP

Forma Prawna Spółki

Od roku 1990, tj. dnia obowiązywania nowej ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym. Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95 całość gospodarki zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, należy do zadań własnych gminy. Obie gminy uregulowały ten obszar w ramach własnych struktur gminy, gdzie nadzór sprawowany był bezpośrednio przez wójta. Całość inwestycji, koszty eksploatacji oraz własność majątku związanego z gospodarką ściekową należała do urzędu gmin (Sulęczyno i Sierakowice). Stawki za wodę i ścieki oraz polityka rozwoju sieci ustalana była przez Radę Gminy.

Stan taki miał miejsce do roku 2007, kiedy to powołano do życia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sierakowicach. Spółka rozpoczęła działalność 27.07.2007 roku (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285473; Decyzja Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27.07.2007). Jedynym wspólnikiem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sierakowicach ul. Kartuska 12, była Gmina Sierakowice. Od dnia 08.05.2008, do spółki przystąpiła Gmina Sulęczyno. Kapitał zakładowy określony został na 68.000zł i dzieli się na 136 udziałów o wartości nominalnej 500zł, w tym Gmina Sierakowice posiada 102 udziały, Gmina Sulęczyno 34. Spółka przejęła całość obowiązków wynikających z obowiązku obu gmin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, na terenie obu gmin.Opublikował: Karolina Resa
Publikacja dnia: 19.10.2009
Podpisał: Karolina Krefta
Dokument z dnia: 16.10.2009
Dokument oglądany razy: 5 122