RSS
A A A
SmodBIP

Taryfy 2011-2012

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Sierakowicach

informuję, iż od dnia 1 czerwca 2011 roku na terenie GMINY SIERAKOWICE na podstawie uchwały Rady Gminy Sierakowice nr VII/52/2011 z dnia 5 kwietnia 2011 r., będą obowiązywać nowe stawki za wodę i odprowadzanie ścieków, w nastepujących wysokościach:

Tabela 1. Wysokość stawek za dostarczoną wodę

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary
1 2 3 4 5 6
1. Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług Cena za 1 m3 dostarczonej wody 2,72 2,94 zł/m3

Tabela 2. Wysokość stawek za odprowadzanie ścieków

Lp. Taryfowa grupa odbiorców Wyszczególnienie Cena netto Cena brutto Jednostka miary
1 2 3 4 5 6
1. Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług Cena za 1 m3 dostarczanych ścieków 5,47
-1,00*
4,47

5,91
-1,08*
4,83

zł/m3
2. Przemysł Cena za 1 m3 dostarczanych ścieków 5,47 5,91 zł/m3
3. Przydomowe lokalne przepompownie ścieków
Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków
5,43
-1,00*
4,43

5,86
-1,08*
4,78


zł/m3

1) Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług - Grupa ta obejmuje dostawców ścieków, którzy dostarczają ścieki socjalno-bytowe, a także pozostałych odbiorców, którzy dostarczają ścieki z obiektów użyteczności publicznej.
2) Przemysł – Grupa to obejmuje dostawców ścieków z zakładów produkcyjnych i usługowych
3) Przydomowe lokalne przepompownie ścieków - Grupa ta obejmuje dostawców ścieków, którzy dostarczają ścieki socjalno-bytowe przy pomocy lokalnych przydomowych przepompowni ścieków zasilanych z własncyh przylączy energetycznych

* Dopłata do pierwszej i trzeciej grupy taryfowej w zakresie odprowadzania ścieków na podstawie Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr VII/53/11 z dnia 5 kwietnia 2011r.

Rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886), uchwały Nr XI/121/07 Rady Gminy Sierakowice z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwały nr XIII/111/2008 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a także indywidualnej umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Ilość wody dostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku wg norm ryczałtowych określonych Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody, a ilość ścieków w takim przypadku jako równą ilości wody wynikającej z norm.

Ilość ścieków ustala się jako równą ilości wody pobranej. W przypadku, gdy odbiorca usług zainstalował na własny koszt wodomierz dodatkowy, ilość dostarczanych ścieków ustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego.

Usługobiorcy posiadający przyrząd pomiarowy do mierzenia ilości odprowadzanych ścieków rozliczani są wg jego wskazań.

Odbiorcy usług, którzy nie są zaopatrywani w wodę przez Przedsiębiorstwo, rozliczani są za ilość odprowadzających ścieków na podstawie wskazań wodomierza własnego.

Pozostałe szczegółowe zasady rozliczeń precyzuje Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze działania Przedsiębiorstwa oraz indywidualna umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

Prezes Zarządu

/-/ Tomasz ZdanowiczOpublikował: Karolina Krefta
Publikacja dnia: 12.07.2013
Podpisał: Karolina Resa
Dokument z dnia: 27.11.2009
Dokument oglądany razy: 8 274