Jak podłączyć wodę i odprowadzić ścieki – formalności krok po kroku

 

1. Należy złożyć wniosek o zapewnienie dopływu wody i/lub odprowadzania ścieków. Dołączyć kserokopię mapy do
     celów informacyjnych danego terenu, o którą należy wystąpić do Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

 

2. Wypełnić wniosek o wydanie warunków technicznych na wykonanie przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.
      Do wniosku należy dołączyć:

  • Mapę sytuacyjno-wysokościową, określającą usytuowanie nieruchomości, względem istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.
  • Dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z nieruchomości której dotyczy wniosek lub nr Księgi Wieczystej.

 

3. Po wykonaniu przyłącza należy złożyć wniosek o odbiór przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego. Na odbiór
      końcowy należy przygotować następujące dokumenty:

  • Protokół odbioru wodomierza
  • Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
  • Dokumentacja powykonawcza przyłącza wodociąowego i/lub kanalizacyjnego
  • Potwierdzenie zgłoszenia w ogranie architektoniczno-budowlanym Starostwa Powiatowego zamiaru wykonania przyłącza wodociągowego do sieci wodociągowej i przyłącza kanalizacyjnego do sieci kanalizacyjnej.

 

Wszystkie formularze można pobrać ze strony internetowej (tutaj) lub otrzymać w Biurze Obsługi Klienta. Cennik za wydanie wniosków: cennik usług pozostałych