Historia

Od 1990 roku, tj. od dnia obowiązywania ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym całość zadań związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty gminnej w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, należy do zadań własnych gminy. 

Zarówno Gmina Sierakowice jak i Gmina Sulęczyno uregulowały ten obszar w ramach własnych struktur gminy, gdzie nadzór sprawowany był bezpośrednio przez wójta. Właścicielem majątku wodno-kanalizacyjnego były Gminy, one także ponosiły koszty eksploatacji oraz inwestycji rozwojowych. Stawki za wodę i ścieki oraz polityka rozwoju sieci ustalana była przez Radę Gminy. 

Stan taki miał miejsce do roku 2007, kiedy to powołano do życia Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sierakowicach. Spółka rozpoczęła działalność 27.07.2007 roku (wpis do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285473. Decyzja Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 27.07.2007). Jedynym wspólnikiem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Sierakowicach ul. Kartuska 12, była Gmina Sierakowice. Od dnia 08.05.2008, do spółki przystąpiła Gmina Sulęczyno. 31 marca 2009 r. obydwie Gminy wniosły aportem do PWiK Sp. zo.o. majątek związany z działalnością wodociągową i kanalizacyjną. Obecnie kapitał zakładowy określony został na 33.175.500 zł i dzieli się na 66.351 udziałów o wartości nominalnej 500 zł, w tym Gmina Sierakowice posiada 44.293 udziały, a Gmina Sulęczyno 22.058. Spółka przejęła całość obowiązków wynikających z obowiązku obu gmin w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków komunalnych, na terenie obydwu gmin. 

Spółka odpowiada również za nadzorowanie działania sieci i jej naprawy oraz prowadzenie nowych inwestycji związanych z rozwojem sieci wodnokanalizacyjnej na terenie obu gmin. Spółka działa jako samodzielny podmiot prawa handlowe go i realizuje zadania zgodnie z przyjętą strategią określoną przez Radę Nadzorczą w skład, której wchodzą przedstawiciele obu gmin. 

Do zadań Spółki należy także ustalanie ceny usług dla obu gmin. Taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały Rady Gminy dla każdej z gmin. Ceny i stawki opłat określone w taryfie są różnicowane dla poszczególnych grup odbiorców usług na podstawie różnic kosztów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Rada Gminy może podjąć uchwałę o dopłacie dla jednej, wybranych lub wszystkich taryfowych grup odbiorców usług w celu ochrony odbiorców usług wodno-kanalizacyjnych. Dopłatę gmina przekazuje przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu.

Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działań z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz innych usług dla ludności. 


Świadczymy usługi: 

Wodociągowe:

- doradztwo i budowa sieci wodociągowych,
- usuwanie wycieków wody z rurociągów głównych,
- wydawanie warunków technicznych,
- uzgadnianie dokumentacji technicznej,

Kanalizacyjne: 

- doradztwo i budowa sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej,
- usuwanie zatorów kanalizacji sanitarnej,
- naprawa nieszczelności kanalizacji sanitarnej,
- wydawanie warunków technicznych,
- uzgadnianie dokumentacji technicznej.