Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Wprowadzony w życie uchwałą Rady Gminy Sierakowice nr XXXVI/465/17 z dnia 28 listopada 2017 r.

 

REGULAMINDOSTARCZANIA WODY

IODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

PrzedsiębiorstwaWodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach

 

ROZDZIAŁI

PRZEPISYOGÓLNE

 

§1.

Regulaminokreśla zasady zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzaniaścieków realizowanego na terenie gminy Sierakowice przez PrzedsiębiorstwoWodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Sierakowicach.

 §2.

 

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) ustawa – ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. ozbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz.U. z2017r. poz. 328),

2) przedsiębiorstwo – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. wSierakowicach,

3) odbiorca usług - każdy,kto korzysta z usług wodociągowo-kanalizacyjnych z zakresu zbiorowegozaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie pisemnejumowy z przedsiębiorstwem

4) umowa - umowa o zaopatrzenie w wodę lubodprowadzenie ścieków, zawarta międzyprzedsiębiorstwem, a odbiorcą usług,

5) wodomierzgłówny - przyrząd pomiarowy mierzący ilość pobranej wody,znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym,

6) wodomierz– przyrząd pomiarowy zainstalowany na wewnętrznej instalacji wodociągowejobiektu budowlanego przy punkcie czerpalnym wody,

7) dodatkowywodomierz – przyrząd pomiarowy zainstalowany za wodomierzem głównym służący określeniu ilości wody bezpowrotnie zużytej,

8) okresobrachunkowy – określony w umowie okres rozliczeń za usługi dostawy wody i odprowadzaniaścieków,

 

 ROZDZIAŁ II

MINIMALNY POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO W ZAKRESIEDOSTARCZANIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW

 § 3.

Przedsiębiorstwodostarcza wodę i odprowadza ścieki zapewniając zdolność posiadanych urządzeń ,a szczególności:

1)  dostarczawodę do nieruchomości, o jakości przeznaczonej do spożycia przez ludzi w sposóbciągły i niezawodny,

2) zapewniaw posiadanej sieci odpowiednie ciśnienie wody, o wielkości wynikającej z warunkówtechnicznych przyłączenia, 

3) odbieraścieki w sposób ciągły, o stanie i składzie zgodnym z aktualnie obowiązującymiprzepisami, w ilości określonej w dokumentacji projektowej i warunkachprzyłączenia nieruchomości,

4) określadopuszczalne wskaźniki zanieczyszczeń odbieranych ścieków, a także kontroluje,czy jakość przyjmowanych ścieków jest zgodna z obowiązującymi przepisami,

5) zapewnia spełnianie warunków wprowadzeniaograniczeń dostarczania wody w przypadku wystąpienia jej niedoboru na zasadachokreślonych w zezwoleniu,

6) dokonujena własny koszt niezbędnych napraw urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnychbędących w jego posiadaniu, za wyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winyodbiorcy,

7) dokonujena własny koszt niezbędnych napraw przyłączy będących w jego posiadaniu, zawyjątkiem usuwania uszkodzeń powstałych z winy odbiorcy,

8) budujeurządzenia wodociągowe i urządzenia kanalizacyjne, w zakresie wynikającym zwieloletniego planu rozwoju i modernizacji,

9) instalujena własny koszt wodomierz główny po odbiorze technicznym przyłącza i zawarciuumowy,

10) ponosi koszty zakupu i utrzymaniawodomierza głównego,

11) informuje o jakości wody przeznaczonej dospożycia przez ludzi kwartalnie w formie ogłoszenie prasowego,

 § 4.

Odbiorca korzystaz zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w sposób niepowodujący pogorszeniajakości usług świadczonych przez przedsiębiorstwo oraz nieutrudniającydziałalności, a w szczególności:

1) wykorzystującpobieraną wodę oraz wprowadzając ścieki w celach określonych w umowie i wwarunkach przyłączenia nieruchomości,

2) użytkującwewnętrzną instalację wodociągową, w sposób eliminujący możliwość wystąpieniaskażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci, na skutek cofnięciasię wody z wewnętrznej instalacji wodociągowej, powrotu ciepłej wody lub wody zinstalacji centralnego ogrzewania,

3) zabezpieczającprzed dostępem osób nieuprawnionych pomieszczenie, w którym zainstalowany jestwodomierz główny,

4) użytkującwewnętrzną instalację kanalizacyjną, w sposób niepowodujący zakłóceńfunkcjonowania sieci kanalizacyjnej,

5) informującprzedsiębiorstwo o zrzutach awaryjnych lub zmianie jakości ściekówodbiegających od warunków umowy,

6) umożliwiającosobom reprezentującym przedsiębiorstwo prawo wstępu na teren nieruchomości ido pomieszczeń w celach określonych przepisami ustawy oraz niniejszegoregulaminu,

7) zawiadamiającprzedsiębiorstwo o wszelkich stwierdzonych uszkodzeniach wodomierza głównegolub urządzenia pomiarowego, w tym o zerwaniu plomby,

8) informującprzedsiębiorstwo o zmianach stanu prawnego nieruchomości ,

9) powiadamiającprzedsiębiorstwo o wszelkich zmianach technicznych w instalacji wewnętrznych,które mogą mieć wpływ na działanie sieci

10)  udostępniając nieodpłatnieprzedsiębiorstwu miejsce na elewacji lub ogrodzeniu nieruchomości odbiorcy,celem umieszczenia tabliczek z oznakowaniem armatury wodociągowej.

 ROZDZIAŁ III

SZCZEGÓŁOWEWARUNKI  I TRYB ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIAUMÓW

§ 5.

Postanowieniaumowy nie mogą ograniczać praw i obowiązków stron wynikających z przepisówustawy, przepisów wykonawczych  orazpostanowień regulaminu.

 § 6.

 1. Przedsiębiorstwozawiera umowę na wniosek przyszłego odbiorcy, po spełnieniu przez niegowarunków technicznych przyłączenia oraz okazaniu tytułu prawnego donieruchomości.
 2. Umowamoże być zawarta z osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanieprawnym, po uprawdopodobnieniu faktu korzystania z przyłączonej nieruchomości.

 § 7.

 1. Umowa zawierana przez przedsiębiorstwo z odbiorcąusług, określa minimalną ilość dostarczanej wody oraz cel jej poboru.
 2. Umowa określa obowiązki stron wzakresie utrzymania przyłączy oraz zasad usuwania ich awarii. 
 3. W przypadku, gdy przyłącza są wposiadaniu odbiorcy, odpowiedzialność przedsiębiorstwa za zapewnienie ciągłościi jakości świadczonych usług jest ograniczona do posiadanych przezprzedsiębiorstwo urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.
 4. Umowa określa miejsce wykonywaniausługi dostawy wody i odbioru ścieków.
 5. Umowy zOdbiorcami Przedsiębiorstwo zawiera w lokalu przedsiębiorstwa w rozumieniuprzepisów ustawy z dnia30 maja 2014r Prawa konsumenta (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 683).

 §8.

 

 1. Umowamoże być zawarta z osobami korzystającymi z lokali na wniosek właściciela lubzarządcy budynku wielolokalowego.
 2. Wniosek,o którym mowa w ust. 1 zawiera :

a) określenieosób korzystających z lokali, w tym określenie rodzaju tytułu prawnego dozajmowanego lokalu wraz ze zgodą takiej osoby na zawarcie umowy, potwierdzonąwłasnoręcznym podpisem

b) oświadczeniewnioskodawcy o poinformowaniu osób korzystających z lokali o zasadach rozliczaniaróżnic oraz o obowiązku ponoszenia na rzecz przedsiębiorstwa dodatkowych opłat,

 1. Downiosku dołącza się schemat wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku wielolokalowymza wodomierzem głównym.
 2. Wterminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku, przedsiębiorstwo jestzobowiązane wydać informację techniczną określającą wymagania techniczne.

 §9.

 1. Umowa jest zawierana na czas nieokreślony lubokreślony.
 2. Zmiana umowy następuje poprzez zawarcie nowejumowy lub w formie aneksu do umowy na piśmie, pod rygorem nieważności.
 3. Nie wymaga formy pisemnej zmiana umowy dotyczącataryfy lub adresu do korespondencji.

 §10.

 1. Umowa zawarta na czas nieokreślony może byćrozwiązana przez każdą ze stron  zauprzednim trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie,przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa lubprzesłania listem poleconym.
 2. Umowa zawarta na czas określony może byćrozwiązana przez każdą ze stron  zauprzednim jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia dokonanym w każdym czasie,przez złożenie pisemnego oświadczenia woli w siedzibie przedsiębiorstwa lubprzesłania listem poleconym.
 3. Umowa może być rozwiązana w drodze porozumieniastron.
 4. Umowa wygasa w przypadku śmierci odbiorcy będącegoosobą fizyczną, upadłości strony, utraty przez przedsiębiorstwo zezwolenia.

 § 11.

Po rozwiązaniu umowy przedsiębiorstwo dokonujezamknięcia przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego oraz demontujewodomierz główny.

 ROZDZIAŁ IV

SPOSOBY ROZLICZEŃ W OPARCIU O CENY ISTAWKI OPŁAT USTALONE W TARYFACH

§ 12.

 

Rozliczeniaza zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzoneprzez Przedsiębiorstwo z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfachcen i stawek opłat oraz ilości dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

 § 13.

 1. Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawieodczytu wodomierza głównego.
 2. W przypadku zawarcia umów z osobami korzystającymiz lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wodomierzyzainstalowanych przy wszystkich punktach czerpalnych, z uwzględnieniem różnicywynikającej pomiędzy odczytem wodomierza głównego  sumą  odczytanych wodomierzy przy punktachczerpalnych.

 § 14.

 1. Ilość odprowadzanych ścieków ustala się napodstawie wskazań urządzeń pomiarowych.
 2. W razie braku urządzeń pomiarowych ilośćodprowadzanych ścieków ustala się jako równą ilości dostarczonej wody.

 § 15.

 1. W rozliczeniach ilościodprowadzanych ścieków ilość bezpowrotnie zużytej wody uwzględnia się wyłączenie w przypadkach, gdywielkość jej zużycia na ten cel ustalona jest na podstawie dodatkowegowodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy.
 2. W przypadku poboru wody z ujęćodbiorcy, ilość ścieków wprowadzonych do urządzeń przedsiębiorstwa ustala sięna podstawie wskazań wodomierza zainstalowanego na koszt odbiorcy na własnychujęciach .

 § 16.

 1. Strony określą w umowie okres obrachunkowyoraz skutki  niedotrzymania terminuzapłaty jak również sposób uiszczania opłat.
 2. Wniesienie przez odbiorcę reklamacji,co do wysokości faktury, nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności.

 § 17.

 1. Odbiorca reguluje należności za dostarczoną wodę iodprowadzone ścieki na podstawie faktur wystawianych przez przedsiębiorstwo wokresach obrachunkowych określonych w umowie.
 2. Jeżeli Odbiorca usług zalega zzapłatą za usługi za dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymaniaupomnienia, Przedsiębiorstwo po uprzednim pisemnym wyznaczeniu dodatkowegoterminu zapłaty wraz z powiadomieniem o skutkach jego nie dotrzymania, ma prawoodstąpić od umowy.
 3. Po rozwiązaniu umowyPrzedsiębiorstwo dokonuje odcięcia dostawy wody i zamyka przyłącze kanalizacyjneoraz demontuje wodomierz. Koszty ponownego uruchomienia dostawy wody iodprowadzania ścieków obciążają Odbiorcę usług.

 ROZDZIAŁV

WARUNKIPRZYŁĄCZENIA DO SIECI

 §18.

 

 1. Przyłączenie nieruchomości do sieciwodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się oprzyłączenie.
 2. Przedsiębiorstwo po otrzymaniuwniosku określa warunki techniczne przyłączenia do posiadanej sieci.
 3. Warunkiem przystąpienia do wykonaniarobót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacji technicznej zprzedsiębiorstwem.
 4. Przed zawarciem umowy przedsiębiorstwodokonuje odbioru technicznego wykonanego przyłącza w formie protokołu odbioru,celem stwierdzenia czy zostały spełnione warunki techniczne.
 5. Umowa określi zakres utrzymywaniaprzyłączy przez przedsiębiorstwo.

 § 19.

Zwnioskiem o wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej ikanalizacyjnej może występować osoba posiadająca tytuł prawny do korzystania znieruchomości, która ma być przyłączona do sieci.

 § 20.

1.  Wnioseko wydanie technicznych warunków przyłączenia do sieci wodociągowej ikanalizacyjnej powinien w szczególności zawierać:

1)oznaczenie wnioskodawcy,

2)określenie:

a)rodzaju i parametrów instalacji odbiorczych,

b)charakterystyki zużycia wody,

c) rodzaju i ilości, a w przypadku przemysłowychodbiorców usług  również jakościodprowadzanych ścieków,

d)przeznaczenia wody,

3)informacje określające charakterystykę techniczną obiektu, do którego będziedostarczana woda, a w szczególności:

a) powierzchnię użytkowa i rodzaj lokali(mieszkalne, użytkowe) w budynkach zasilanych w wodę,

b) wyposażenie lokali i obiektów w urządzeniazużywające wodę i odprowadzające ścieki,

4)proponowany termin rozpoczęcia poboru wody.

2.  Downiosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o przyłączenie do sieci,powinna załączyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny dokorzystania z nieruchomości, której dotyczy wniosek,

2) mapę sytuacyjną, określającą usytuowanienieruchomości, o której mowa w ust. 1, względem istniejących sieci wodociągoweji kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

 § 21.

1.  Przedsiębiorstwookreśla warunki przyłączenia i przekazuje wnioskodawcy w terminie nie dłuższymniż 30 dni od dnia złożenia wniosku. W szczególnie uzasadnionych przypadkachtermin ten może ulec przedłużeniu.

2.   Warunki przyłączenia są ważne trzy lata oddnia ich określenia.

3.   Warunki przyłączenia powinny określać wszczególności:

1)  miejsca i sposób przyłączenia sieci wodociągowej ikanalizacyjnej z instalacjami odbiorcy,

2) przepływ obliczeniowy wody lub urządzenia sanitarnei techniczne, w których zużywana jest woda i odprowadzane są ścieki,

3)  wymagania dotyczące:

a)miejsca zainstalowania wodomierza głównego,

b)miejsca zainstalowania urządzenia pomiarowego,

c)jakości odprowadzanych ścieków,

   4) termin ważności warunków przyłączenia.

4.  Warunkiemprzystąpienia do wykonania robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnieniedokumentacji technicznej z Przedsiębiorstwem.

 § 22.

Warunkiemprzystąpienia do wykonania przyłącza jest wcześniejsze uzgodnienie dokumentacjitechnicznej z Przedsiębiorstwem w terminie 14 dni od otrzymania dokumentacjioraz spełnienie innych wymaganych przepisami Prawa budowlanego warunków.

 § 23.

 1. Przedsiębiorstwo ma prawo odmówić przyłączenia do sieci jeśliprzyłącze zostało wykonane bez wydania warunków technicznych lub niezgodnie zwydanymi warunkami technicznymi.
 2. Przedsiębiorstwo może omówić wydania warunkówtechnicznych, jeżeli nie posiada technicznych możliwości przyłączenia, zzastrzeżeniem § 25.

 ROZDZIAŁ VI

TECHNICZNE WARUNKI OKREŚLAJĄCE MOŻLIWOŚĆ DOSTĘPU DO USŁUG WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNYCH

 § 24.

 1. Przedsiębiorstwoma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowejlub kanalizacyjnej, jeżeli w wyniku przyłączenia warunki techniczne pogorsząsię tak, że nie zostanie zachowany minimalny poziom usług, a w szczególności,jeżeli zabraknie wymaganych zdolności produkcyjnych ujęć, stacji uzdatniania ioczyszczalni ścieków oraz zdolności dostawczych istniejących układówdystrybucji wody i odprowadzania ścieków.
 2. Przedsiębiorstwoma prawo odmówić przyłączenia nowego Odbiorcy do istniejącej sieci wodociągowejlub kanalizacyjnej, jeżeli przyłączenie do sieci spowoduje obniżenie poziomuusług w stopniu takim, że nie będą spełnione wymagania określające minimalnypoziom usług.
 3. Przedsiębiorstwoma prawo odmówić przyłączenia do sieci, jeżeli nie posiada technicznychmożliwości świadczenia usług.

 § 25.

Potencjalniodbiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące dostępności do usług:

1) wUrzędzie Gminy Sierakowice, który udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

a)     studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowaniaprzestrzennego gminy,

b)    miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

c)     niniejszy regulamin,

d)    warunki udzielania zezwolenia na prowadzeniezbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

2) wPrzedsiębiorstwie, które udostępnia nieodpłatnie do wglądu:

a)   wieloletnie plany rozwoju i modernizacji,

b)   niniejszy regulamin.

 ROZDZIAŁ VII

SPOSÓBDOKONYWANIA PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO ODBIORU WYKONANEGO PRZYŁĄCZA

 § 26.

 1. Odbiór przyłączadokonywany jest na podstawie końcowego odbioru technicznego.
 2. Protokół końcowy odbiorutechnicznego stanowi potwierdzenie prawidłowości wykonania podłączenia i jegopodpisanie przez strony zobowiązuje odbiorcę do zawarcia umowy.
 3. W ramach prac związanych z odbioremprzyłącza, Przedsiębiorstwo dokonuje sprawdzenia zgodności wykonanych prac zwydanymi warunkami przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej orazz projektem przyłącza.
 4. Wszelkie odcinki przyłącza ulegająceczęściowemu zakryciu (tzw. prace zanikające) należy zgłaszać do odbioru przedzasypaniem.

 § 27.

Termin odbioru przyłącza,Przedsiębiorstwo uzgadnia z Odbiorcą. Termin nie może być dłuższy niż trzy dniod daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez przedstawiciela Odbiorcy.

§ 28.

 1. Zgłoszenieodbioru technicznego przyłącza powinno zawierać co najmniej:
  dane identyfikujące inwestora i adres przyłącza, termin odbioru proponowanyprzez Wykonawcę, inne warunki odbioru, np. zamknięcie sieci eksploatowanej.
 2. Protokółodbioru technicznego przyłącza powinien zawierać co najmniej:
  datę odbioru, dane techniczne charakteryzujące przedmiot odbioru,( średnica,materiał, długość, elementy uzbrojenia ), rodzaj odprowadzanych ścieków dlaprzyłącza kanalizacyjnego, skład i podpisy członków komisji dokonującejodbioru, uwagi dotyczące różnic pomiędzy projektem a realizacją przyłącza.

 ROZDZIAŁ VII

SPOSÓB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG IODPOWIEDNICH PARAMETRÓW DOSTARCZANEJ WODY I WPROWADZANYCH DO SIECIKANALIZACYJNEJ ŚCIEKÓW

 § 29.

 1. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do udzieleniaodbiorcom usług informacji dotyczących występujących zakłóceń zaopatrzenia wwodę i odprowadzania ścieków oraz awarii urządzeń wodociągowych ikanalizacyjnych.
 2. Wstrzymanie zaopatrzenia w wodę i odprowadzaniaścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia odbiorców w przypadkach,gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia i środowiskalub uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności gdy:

1)   z powodu nagłej awarii sieci nie mamożliwości prowadzenia zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków,

2)  dalsze funkcjonowanie sieci stwarzabezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska.

 1. O przerwach w dostawie wody wynikających zplanowanych prac konserwacyjno-remontowych Przedsiębiorstwo powiadomi odbiorcęnajpóźniej na dwa dni przed jej planowanym terminem.
 2. W przypadku, gdyby przerwa trwała dłużej niż 12godzin, należy o tym powiadomić odbiorców minimum na 7 dni przed nią. W takimprzypadku Przedsiębiorstwo zapewni zastępczy punkt poboru wody.

 ROZDZIAŁ VIII

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG, A W SZCZEGÓLNOŚCI SPOSOBY REKLAMACJIORAZ WYMIANY INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ZAKŁÓCEŃ W DOSTAWIE WODY

I ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

 § 30.

Przedsiębiorstwozobowiązane jest do udzielania na żądanie odbiorców informacji w związku zniedotrzymaniem ciągłości usług nie później niż w ciągu:

a) 12godzin - na telefoniczne żądanie określenia przewidywanego terminu usunięciaprzerw i zakłóceń w świadczeniu usług,

b)    7 dni - na pisemne żądanie usunięcia przerw izakłóceń, o których mowa w lit. a.

 § 31.

 1. Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacjidotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokość opłat za usługi.
 2. Reklamacje, o których mowa w ust. 1, wnoszone są napiśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Przedsiębiorstwa, listempoleconym lub za pomocą poczty elektronicznej.
 3. Przedsiębiorstwo zobowiązane jest do powiadomieniazainteresowanego o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od datywpływu. Termin ten może ulec przedłużeniu, jeżeli istnieje koniecznośćprzeprowadzenia szczegółowego postępowania wyjaśniającego.

 

 ROZDZIAŁ IX

WARUNKI DOSTAWYWODY NA CELE PRZECIWPOŻAROWE

 § 32.

Woda docelów przeciwpożarowych dla obiektów jest dostępna przede wszystkim z hydrantówzainstalowanych na sieci wodociągowej.

 § 33.

Zapewnienie dostawy wody na celeprzeciwpożarowe następuje na podstawie umowy zawieranej pomiędzy gmina,przedsiębiorstwem i jednostką straży pożarnej.

 § 34.

Ilość wody pobieranej na cele przeciwpożarowewraz z określeniem punktów poboru jest ustalana na podstawie pisemnychinformacji składanych przez jednostkę straży pożarnej w umownie ustalonychokresach.

 § 35.

Należności za wodę pobraną na celeprzeciwpożarowe reguluje gmina.

 

ROZDZIAŁ X

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 36.

W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminemobowiązują przepisy prawa, a w szczególności przepisy ustawy i przepisywykonawcze do ustawy.