Taryfy 2012-2013

 

PrzedsiębiorstwoWodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
w Sierakowicach

informuję,iż od dnia 1 sierpnia 2012 roku naterenie GMINY SIERAKOWICE napodstawie Uchwały Rady Gminy Sierakowice nr XVIII/206/12 z dnia 8 maja 2012 r. oraz na terenie GMINY SULĘCZYNO na podstawie Uchwały Rady Gminy Sulęczyno nr XIV/121/2012 z dnia 25 maja 2012r.,będą obowiązywać nowe stawki za wodę i odprowadzanie ścieków, w następującychwysokościach:

 

1. Wysokość cen i opłat za dostarczoną wodę

Lp.

Taryfowa grupa

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka

miary

 

 odbiorców

 

 netto

 brutto

1.

 

 

 

 

 

 

 

Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług

 

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

2,72

2,94

zł/m3

Miesięczna opłata abonamentowa za gotowość urządzeń wodociągowych w zależności od wielkości (średnicy) wodomierza głównego:

Podgrupa 1.1

Wodomierz główny
o średnicy od Ø 15 do Ø 20

2,20

2,38

zł/odbiorcę/m-c

Podgrupa 1.2

Wodomierz główny
o średnicy od Ø 25 do Ø 32

5,06

5,46

zł/odbiorcę/m-c

Podgrupa 1.3

Wodomierz główny
o średnicy od Ø 40 do Ø 50

14,74

15,92

zł/odbiorcę/m-c

Podgrupa 1.4

Wodomierz główny
o średnicy od Ø 65 do Ø 80

36,74

39,68

zł/odbiorcę/m-c

Podgrupa 1.5

Odbiorca rozliczany według przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody

2,20

2,38

zł/odbiorcę/m-c

 

2. Wysokość cen za odprowadzanie ścieków

Lp

Taryfowa grupa

Wyszczególnienie

Cena

Jednostka

miary

 

odbiorców

 

netto

brutto

1.

Gospodarstwa domowe
i pozostali odbiorcy usług

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

5,84

-0,80

5,04

6,31

-0,86

5,45

zł/m3

2.

Przemysł

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

5,84

6,31

zł/m3

3.

Przydomowe lokalne przepompownie ścieków

Cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków

5,77

-0,80

4,97

6,23

-0,86

5,37

zł/m3


1) Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy usług
- Grupa taobejmuje dostawców ścieków, którzy dostarczają ścieki socjalno-bytowe, a takżepozostałych odbiorców, którzy dostarczają ścieki z obiektów użytecznościpublicznej.

2) Przemysł – Grupa to obejmuje dostawców ściekówz zakładów produkcyjnych i usługowych

3) Przydomowe lokalne przepompownie ścieków – Grupa taobejmuje dostawców ścieków, którzy dostarczają ścieki socjalno-bytowe przypomocy lokalnych przydomowych przepompowni ścieków zasilanych z własnychprzyłączy energetycznych

* Dopłata do pierwszej itrzeciej grupy taryfowej w zakresie odprowadzania ścieków na podstawie UchwałyRady Gminy Sierakowice nr XVIII/208/12 z dnia 8 maja 2012 r.

Rozliczeniaza zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków prowadzone sązgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodęi zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 zpóźniejszymi zmianami), rozporządzenia Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf orazwarunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanieścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 127, poz. 886), uchwały Nr XI/121/07 Rady GminySierakowice z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminudostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwały nr XIII/111/2008 Rady GminySulęczyno z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczaniawody i odprowadzania ścieków, a także indywidualnej umowy o zaopatrzenie w wodęi odprowadzenie ścieków.

Ilość wodydostarczonej do nieruchomości ustala się na podstawie wskazań wodomierzagłównego, a w przypadku jego braku wg norm ryczałtowych określonychRozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawieokreślenia przeciętnych norm zużycia wody, a ilość ścieków w takim przypadkujako równą ilości wody wynikającej z norm.

Ilość ściekówustala się jako równą ilości wody pobranej. W przypadku, gdy odbiorca usługzainstalował na własny koszt wodomierz dodatkowy, ilość dostarczanych ściekówustalana jest w wysokości różnicy odczytów wodomierza głównego i dodatkowego. Usługobiorcyposiadający przyrząd pomiarowy do mierzenia ilości odprowadzanych ściekówrozliczani są wg jego wskazań.
Odbiorcy usług,którzy nie są zaopatrywani w wodę przez Przedsiębiorstwo, rozliczani są zailość odprowadzających ścieków na podstawie wskazań wodomierza własnego.
Pozostałeszczegółowe zasady rozliczeń precyzuje Regulamin dostarczania wody iodprowadzania ścieków obowiązujący na obszarze działania Przedsiębiorstwa orazindywidualna umowa o zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków.

 

                                                                                                                                        Prezes Zarządu

                                                                                                                                      /-/Tomasz Zdanowicz